Yönetim Politikamız

 

 

Almesan Alüminyum sürdürülebilirlik yolculuğunda hedefine ulaşmak için oluşturduğu yönetim modelini doğru planlama ve kontrol temeline dayandırmaktadır.

İlk ve temel hedef, paydaşlarının memnuniyetini sağlarken pazardaki konumunu da müşterilerinin memnuniyetini sağlayarak güçlendiren güvenilir ve saygın bir firma olmaktır. Küresel pazarın zorlu rekabet koşullarında Almesan Alüminyum paydaşlarının memnuniyetinde optimum noktada kalmaya daima öncelik vermektedir.

Almesan Alüminyum için kurumsal kalite; beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet kalitesi, inovasyon ve ar-geye dayalı ürün çeşitliliği, sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yönetim sistemi alt yapısı demektir.

Bu alt yapının en önemli parametreleri insana saygı, çevreye saygı, doğru kaynakların verimli kullanılmasıdır.

İnsana saygı, Almesan Alüminyum etik kuralları, sağlığı ve güvenliği sağlanmış çalışma ortamı, sosyal yatırımlarla toplum için üretilen faydaya dayanarak şekillenir.

Bilgi ve yetenek gelişimi için eğitim ve öğretim faaliyetlerine verilen önem ve sunulan katkı, sürdürülebilirlik için ilk basamaktır. Almesan Alüminyum eğitim ve öğretime verdiği önemle birlikte her düzeydeki çalışanı için motive edici ortam oluşturmakta, çalışanların önerilerini özgür bir şekilde sunacakları ortamı oluşturmakta ve çalışanlarını bu konuda teşvik etmektedir.

Almesan Yönetim Sistemi Politikaları

 • Öncelikli olarak, Almesan Alüminyum ‘un tüm faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirlenmiş çerçeve başta olmak üzere ilgili tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygundur. Dünyanın faydasına üretilen ve Almesan Alüminyum‘un çalışma kapsamına giren her tür fikir ve uygulama Almesan Alüminyum tarafından ayrıca ele alınır. Tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilir, uygulanabilir bir formatta kurumsal kalite sistemine uyumlu hale getirilir.
 • Hedef ve amaçlar oluşturulurken, Almesan Alüminyum ‘un kuruluş ilkeleriyle uyumlu olması her zaman ön plandadır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilir ve optimum olması için güncelliği sürekli gözden geçirilmektedir.
 • Almesan Alüminyum ’un ilk ve temel hedefi sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bunu sağlarken diğer paydaşlarıyla da ortak faydaya dayalı sürdürülebilir bir sistemdir.
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti için kaliteli ve teknik açıdan yeterli ürünler birinci önceliktir. Müşteri beklentilerini karşılamak için ar-ge ve inovasyon çalışmalarının da içinde bulunduğu ürün ve üretim uygulamaları doğal gündemin bir parçasıdır.
 • Kurumsal kalite sisteminin sürdürülebilirliği; sistemin iyileştirme potansiyellerinin saptanması ve uygulamalarla desteklenmesi, tüm faaliyet alanlarında bilginin paylaşılması ve kurumsal kalite bilincinin yerleştirilmesi ile sağlanmaktadır.
 • Pazar araştırması, satış, planlama, satın alma, üretim, sevkiyat ve sonrasında gerçekleşen her faaliyetin döngüsel olarak ele alınmasıyla iç müşteri yaklaşımı kurumsal kalite sisteminde yer bulmaktadır.
 • Hataların tespit edilerek düzeltilmesi, verilerin doğru analizi ile önleyici tedbirlerin alınması ve iyileştirmeler yapılması, “ilk defada doğruyu üretmek” amacımıza hizmet eden yaklaşımlardır. “İlk defada doğruyu üretmek”le kast edilen Almesan Alüminyumdaki tüm kaynakların verimli kullanımının sağlanması, paydaşlarının katılımı ile optimum düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal şartları sağlayan sürdürülebilir bir üretim ve ürün ağıdır.
 • Çalışanları, Almesan Alüminyum‘un en önemli paydaşıdır. Tüm çalışanların önerilerini açıklamakta serbest olmaları, bu konuda teşvik edilmeleri, bunları yapabilmeleri için gerekli motivasyon ortamının oluşturulması Almesan Alüminyum‘un çalışanlarına karşı en önemli sorumluluğudur.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanların katılımıyla riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler ortadan kaldırılmakta veyahut kabul edilebilir düzeye indirilmektedir. Almesan Alüminyum‘un çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda güven verici ortam sağlanmaktadır. Bu yapılan çalışmaların tedarikçiler başta olmak üzere diğer paydaşlarla paylaşılması ve bu konuların gündeme alınmasının sağlanması ile bir öncülük görevi yerine getirilmektedir.
 • Eğitim, hem iç hem de dış kaynaklı olmak üzere Almesan Alüminyum‘un üzerinde önemle durduğu kurumsal kalitenin yerleştirilmesi için en önemli araçtır. Kurumsal kalite bilincinin geliştirilmesi, çevre duyarlılığının arttırılması, enerji verimliliğinin gündemdeki yerinin daha da güçlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlanması gibi konuların etkinliği ancak eğitimle sağlanabilir. Bu da belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik bir eğitim programı ile mümkündür.
 • Tüm bunların yapılabilmesi için gereken idari kaynaklar Almesan Alüminyum tarafından sağlanmaktadır.
 • Kurumsal kalite anlayışı ürün güvenliği kavramının yanı sıra çevre, İSG, enerji, sera gazı emisyonları gibi maddeleri de içermektedir. Yatırım kararlarının alınması esnasında, bu maddelerin tamamı eşit olarak değerlendirilen parametrelerdir. Yeni tesis, üretim hattı, proses ya da malzeme kullanımı durumunda tüm faktörlere etkileri öncelikli olarak analiz edilir.
 • Atıkların kaynağında önlenmesi, eğer mümkün değilse kirliliğin en aza indirilmesi hedefi sürekli olarak gündemde tutulmaktadır. Bununla birlikte doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulması, yeniden kullanım veya geri kazanım potansiyellerinin değerlendirilmesi de Almesan Alüminyum ‘un gündemindedir.  Hem iç hem de dış uygulamalarda verimli kaynak kullanımı desteklenmektedir.
 • Verimlilik arttırıcı projeler hazırlanırken yenilenebilir enerji kaynak kullanımı, düşük karbon ayak izi ile üretim göz önüne alınmaktadır. Sürdürülebilir bir üretim için geri kazanımlı malzemelerin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji temini önemli parametrelerdir. Almesan Alüminyum da kendi üretim kapsamı içinde yer alan çalışmalarda bu parametreleri değerlendirme ölçütü olarak kullanmaktadır.
 • İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında Almesan Alüminyum; enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, enerji yoğunluğunu düşürmek, yenilenebilir enerji kaynaklarında elde edilen enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak gibi konuları süreçlerine entegre etmiştir.
 • Tedarikçiler, Almesan Alüminyum‘un diğer önemli paydaşıdır. Tedarikçi seçim aşamasından başlayarak sağlanan etkin işbirliği, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile tedarikçi tarafların gelişimine katkı yapmaktadır.
 • Acil durum planları hazırlanarak, doğal afetler dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü acil durumda Almesan Alüminyum dahil olduğu ekosistemi koruyacak şekilde hazırlıklıdır.