Çevre

 

 

Almesan Alüminyum’da çevre yönetimi, işletme üst yönetimi tarafından risk ve fırsat odaklı bir yaklaşımla ve risk yönetimi çıktılarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Almesan bu süreci, sürdürülebilirlik önceliklerini dikkate alarak, ilgili mevzuata uygun belirlediği stratejiler doğrultusunda yürütmektedir.

‘Tüm faaliyetlerini çevreyi koruyacak şekilde gerçekleştiren’ temel ilkesi ile ‘çevre odaklı sürdürülebilirlik’ yaklaşımıyla Almesan olarak, tüm faaliyetlerimizde çevre yönetim sistemi gerekliliklerini uygulayarak çevresel etkilerimizi, risklerimizi değerlendirmeyi ve sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamayı hedefliyoruz.

  • Bu hedef doğrultusunda Almesan Alüminyum;
  • Çevre açısından tüm yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
  • Enerjiyi doğru ve verimli kullanarak kaynak tüketimini azaltmayı
  • Atık oluşumunu azaltarak geri dönüşümü desteklemeyi,
  • Çevre kirliliğini kaynağında azaltmak için önlemler almayı,
  • Çevre performansının sürekli iyileşmesini sağlamayı

Tüm çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirerek tüm paydaşlarımızın katılımlarını sağlamayı taahhüt eder.

Çevre amaç ve hedefleri oluşturulurken, şu kriterler göz önüne alınır:  Önemli çevre boyutları, yasal mevzuatlar, çevre  faaliyet maliyetleri, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda zorluklar, olası çevresel etki ile ilgili farkındalık durumu, çevresel etkinin net tespit riski.

Çevre yönetiminin ana çalışma alanları ise, iklim değişikliği, su verimliliği, atıkların, sera gazı salımlarının ve diğer tüm çevresel etkilerin azaltılması, çalışanlarda ve toplumda çevre bilincinin artırılması, doğal hayatın korunması ve geliştirilmesidir.

Almesan Alüminyum’da tanımlanan çevre yönetim süreci kapsamında; faaliyet, ürün ve hizmetleri ile ilgili kontrol edilebilecek, etkileyebilecek ve bunlarla ilişkili çevre boyutlarının yaşam döngüsü yaklaşımını değerlendirerek belirlemektedir. Bu konuların yönetiminde şirket içi ve uluslararası standartlar takip edilmektedir. Bu doğrultuda tüm faaliyetler ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardına uyumlu süreçlerle hayata geçirilmektedir. Çevre konularının yönetimi geniş bir kapsamda değerlendirilirken önceliğimiz ilgili yasal düzenleme ve mevzuatlara uyumun korunmasıdır.

Proseslerinin çevresel etkilerinin yaşam döngüsü bakış açısıyla belirlendiği bir çalışma grubu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) kapsamında operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkileri bütüncül bir yaklaşım ile yönetmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Almesan Alüminyum, iklim değişikliğine yönelik ulusal ve uluslararası gündemi yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere yurt içinde ve dışında ilgili kurumlar, sivil toplum örgütlerinin organize ettiği çalışma grupları, toplantılar, seminerler ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları takip edilmektedir.

Bu kapsamda, mevcut yapılan ve gelecekte planlanan faaliyetlerin ne tür etkilerinin olduğu tanımlanarak Çevre Boyut Kontrol Tablolarında süreç bazında çevre boyutları değerlendirilmektedir. Almesan Alüminyum faaliyetleri neticesinde etkilediği ve kontrol altında tutulabileceği çevre boyutları ve bunların önemli etkilerini belirlemek, çevreye olan etkilerinin önlenmesi, hafifletilmesi veya tekrarının önlenmesi için gerekli yöntemleri tanımlamıştır. Çevre boyutları, değişen faaliyetler ve koşullar karşısında yeniden gözden geçirilir, gerektiğinde çevre boyutları yeniden belirlenir.

Tüm tesislerimizde çevre yönetiminin kontrol ve denetimlerini danışmanlık hizmeti aldığımız çevre mühendisleri koordinasyonunda disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alıyoruz. Yapılan iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları ve çevresel ölçümler ile çevre yönetim sistemi performansını takip ediyor, gerektiğinde ise düzeltici faaliyetlerin hayata geçirilmesini üretim tesislerimizde mevcut olan ISO 14001 gerekliliklerine uygun olarak sağlıyoruz.

Almesan Alüminyum’da çevre ve İSG yönetim süreçleri açısından muhtemel acil durumlar tanımlanmış, gerekli prosedürler oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanacak şekilde üzere uygulamaya alınmıştır.

Almesan Alüminyum faaliyetleri genelinde çevre yönetimi çalışmaları denetlenmekte, elde edilen performans verileri sürekli izlenmektedir. Çevre performansı, iç denetim çalışmalarının yanı sıra, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimi ve yetkilendirilen bağımsız kuruluşların gerçekleştirdiği dış denetimlere tabi tutulmaktadır. 2021 yılında çevre yasa ve düzenlemelerine uyumsuzluk hali yaşanmamış, bu kapsamda Almesan Alüminyum’a herhangi bir yasal yaptırım ya da ceza uygulanmamıştır.

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde sorumlu çevre yönetimi süreçlerini teşvik ediyor, bu yönde çalışan eğitimleri düzenliyor,  çevre konularında farkındalığı arttırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimize ilişkin çevresel etkilerimizi en aza indirgemek, performansımızı artırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.