İş EtiğiAlmesan Alüminyum’da iş etiği yaklaşımı küresel olarak kabul görmüş olan güvenilirlik, gizlilik, ilkeli yönetim anlayışı, ahlak ve sorumluluk temellerine dayanmaktadır.

Almesan Alüminyum’da iş etiği yaklaşımı açık ve net bir şekilde ortaya konulmuştur. Kurum imajının korunması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Almesan Alüminyum iş etiği ve kuralları kendi çalışanlarının dışında danışmanlık, avukatlık ve benzeri destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanlarını, dış hizmet alınan şirketler (tedarikçi, taşeron vb.) ve çalışanlarını da kapsamaktadır.

Almesan Alüminyum faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır hoşgörü” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst ve yasalara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Almesan Alüminyum’da lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif edilmesi, diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde edilmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunulması yasaklanmıştır. Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da iş etiği kurallarına aykırı hareket edilmiş olur ve hoşgörü gösterilemez.

Çalışanlara ve iş ortaklarına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programıyla ilgili yasal gereklilikler hakkında eğitim ve bilinçlendirme programları yapılır. Çalışanların şüpheli durumları bildirebilecekleri, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır.

Herhangi bir işin kolaylaştırılması veya hızlandırılması için yapılacak her türlü ödeme yapılması yasaktır. Çalışanlar, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermemeli ve izin vermemelidir. Gerekli onaylar (belli bir hediye/ağırlama seviyesi için spesifik ya da genel) olmadıkça, yabancı veya yerli, devlet ve kamu memurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama veya ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez.

Rüşvet ve Yolsuzluk İle Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm Almesan Alüminyum çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar için;
– Çalışanın kendisine ya da çalışma arkadaşına rüşvet teklif edilmesi,
– Şahit olunan veya bilinen menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları,
– Şirket kayıtlarında fark edilen usulsüzlük,
– İhale ve satın almalarda karşılaşılan kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar,
– Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması,
– Firma içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin iş etiği kuralları yazılı metinlerine aykırı davranışlarda bulunmak üzere çalışanın kendisini veya çalışma arkadaşlarını zorlaması örnek olarak verilebilir.

Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Almesan Alüminyum İş Etiği Yönetmeliği ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali durumunda firma içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ve aykırı davranışın durumuna göre daha ağır yaptırımların da uygulamaya alınması durumu söz konusudur.