İSG

Tüm operasyonlarda önce insan, önce iş güvenliği prensibini benimseyen Almesan için çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en üst düzeyde öncelikler arasındadır. İşletmemizde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tedarikçi, alt işveren, yüklenici taşeron çalışanlar da dâhil olmak üzere faaliyetlerimizden etkilenen herkese iş sağlığı ve güvenliği konusunda önem veren bir anlayış ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İSG politikalarımızın temelleri aşağıdaki gibidir:

– Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanların katılımıyla riskler belirlenip değerlendirilecek, yapılan çalışmalarla bu riskler ortadan kaldırılacak ve/veya kabul edilebilir düzeye indirilecektir.

– İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışanlarımızla beraber, tedarikçilerimize ilgili kurum ve kuruluşlara ve halka öncülük edilecektir.

– Acil durum planları hazırlanarak, doğal afetler dâhil olmak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü acil durumda bile, çevreyi ve çevre sağlığını koruyacak şekilde hazırlıklı olunacaktır.

– Kalite yönetim süreci çıktıları ile birlikte Almesan Yönetim Sisteminde belirtilen çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, bilgi güvenliği, sosyal sorumlulukla ilgili tüm süreç verileri, yatırım kararlarını belirleyen faktörler olarak kabul edilecektir. Yeni tesis, üretim hattı, proses veya malzeme kullanımı kararları alınırken, söz konusu tüm süreçlere olan etkileri önceden değerlendirilecektir.

– Almesan’ın tüm faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirlenmiş çerçeve başta olmak üzere ilgili tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

Almesan’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yasal yönetmeliklerin yanı sıra uluslararası standartlarda uygulanan yasal yönetmelikler de yakın takip edilerek İSEÇ birimi ve işyeri hekimi tarafından yürütülmektedir.

İstanbul ve Kocaeli olarak, bu yılki Entegre ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 Standartları Belgelendirme Denetimi saha ve doküman kontrolleri olarak başarı ile gerçekleştirilmiştir. OHSAS 18001:2007 standardının geliştirilerek yayınlanan ISO 45001:2018 standardı kapsamında yeni belgemizi almaya hak kazandık. ISO 45001 standardı ile yönetimin liderliği; yönetim sistemini etkileyecek risk ve fırsatların yönetimi; çalışanların ve ilgili tarafların beklentilerinin alınması, katılım ve danışılmalarının sağlanması, yüklenicilerin İSG riskleri ile değişikliklerin yönetimi maddeleri ön plana çıkmaktadır.

Risk değerlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, ISO 45001 ve ISO 31000 şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.  Şirketimizdeki tüm faaliyetlerin tehlikeleri belirlenmekte ve bu tehlikelerin risk seviyeleri tespit edilerek önleyici/düzeltici eylem planları hazırlanmaktadır. Belirlenen riskler çalışanlarımız ile paylaşılarak farkındalık sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın Ramak Kala Formu ile riskleri bildirmelerini ve önlem alınmasını sağlıyoruz.

İşletmemizdeki sağlık risklerinin de değerlendirilmesi için ortam ölçümleri yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli önlemler alınarak daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı için çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımızın sağlığını korumak için özel sağlık sigortası 2020 yılı sonu itibari ile faaliyete geçirilmiştir. Kronik hastalar, gebe ve emziren çalışanlar takip edilmekte ve riskli dönemlerde gerekli önlemler alınmaktadır. İşyeri hekimimiz tarafından sürekli olarak verilen sağlık hizmetleri ile sağlık ve güvenlik alanındaki farkındalığı yüksek tutmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki performansımız kaza sayıları, meslek hastalığı sayısı, iş ile alakalı ölümlü vaka sayısı, kazadan kaynaklı devamsızlık ve belirli İSG oranları ile takip edilmektedir. İSG performanslarımız aylık düzenlenen İSG ve periyodik olarak gerçekleştirilen yönetim gözden geçirme toplantılarında değerlendirmeye alınmaktadır.

Doğal afet ve salgın hastalıklar karşısında ilgili prosedürler, eylem planları, talimatlar ve risk analizleri sürekli güncellenerek risklerin izlenmesi ve önlenmesi sağlanmaktadır.

Kazasızlık Hedefi

Almesan üretim faaliyetleri tehlikeli iş sınıfına girmektedir. İşletmemiz bu doğrultuda çalışma alanlarının güvenliğini her geçen gün ileriye taşımakta ve sıfır kaza hedefiyle hareket etmektedir.
 
Almesan Alüminyum’da kurulduğu günden günümüze mesleki hastalık ve iş ile bağlantılı ölümlü vak’a yaşanmamıştır.
 
İş kazaları analizleri sonucunda işletmemizde kazaların oluşma sebepleri arasında, çalışma talimatlarına uyulmaması, eğitim eksikliği, operatör hataları, iletişim eksiklikleri ve tecrübe eksikliği ön plana çıkmaktadır. Son 3 yılda gerçekleştirilen iyileştirmeler ve farkındalık eğitimleri ile 2019 yılından itibaren yaralanma oranında % 21 ‘lik, toplam kaza oranlarında % 30’luk bir düşüş sağlanmıştır.

İSG Eğitimleri ve Uygulamaları

Almesan, İSG konusundaki farkındalığı arttırmak için geliştirdiği uygulamalar ve eğitim programları ile çalışanlarını desteklemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, Yönetim Sistemleri El Kitabı ve düzenlenen eğitimler yoluyla tüm riskleri çalışanlara bildirmekteyiz.
 
Çalışanların işe başlamadan önce, yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, mevcut bilgisinin yetersiz kalması, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamaları gibi hususları dikkate alarak çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilir.

Eğitimlerde, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilmektedir. Çalışanlara verilen eğitim, aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;
 
– Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
– Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
– Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
– İşyerinde güvenli ortam ve güvenli çalışma prensiplerinin oluşturulması,
– Temizliği ve düzen,
– Termal konfor şartları,
– Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
– İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
– İş kazası ve meslek hastalığından korunma prensipleri,
– Ergonomi ve iş psikolojisi,
– Elle kaldırma ve taşıma
– Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
– İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
– Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
– Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
– Kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanımı,
– Uyarı ikaz ve işaretler,
– İlk yardım, kurtarma vb.
– Tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
 
2021 yılında İSG’ye yönelik bilgi ve bilinç düzeyini arttırmayı hedefleyen Eğitim çalışmalarına uzaktan erişimli ve pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze devam etmiştir. Temel İSG eğitimleri 2021 yılı ile birlikte online plartforma taşınmıştır.
 
İşletmemizde her yıl Mayıs ayının ilk haftası ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ kapsamında organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Personellerimizin de katılımı ve desteği ile ‘İyi Öneri Ödül Yarışmaları’ düzenlenmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimimiz

Almesan Alüminyum’da afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar planlanmış, ilgili birimlerin koordinasyonu sağlanmış ve etkin olarak uygulanan çok yönlü ve çok disiplinli yönetim süreci olarak sürdürülmektedir.
 
Afet ve acil durum yönetiminde İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği, Acil Hal Yönetimi Prosedürü ve Acil Durum Planı çerçevesinde çağdaş güvenlik yönetimi uygulamaları ile ulusal ve uluslararası güvenlik normları esas alınmaktadır.
 
Yangın, enerji ve su kesintisi, iş kazası, deprem, sel, terör ve sabotaj gibi tüm olağanüstü koşul ve afetlere karşı hayata geçirilecek uygulama ve planlar önceden belirlenerek ekip ve ekipman hazırlıkları bu senaryolara göre yapılmıştır.
 
Acil durum koruma ve müdahale sistemlerinin iyileştirilmesi, ekiplerin yetkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde ulusal ve uluslararası standartlar referans alınmaktadır.
 
Almesan afet ve acil durumlara hazırlık halini güçlendirmek için ilgili kanunları uyum göstererek tatbikatlar gerçekleştirmektedir. Acil durumlarda oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve müdahale edebilmek amacı ile yangın, felaket planı ve çevre döküntüsü tatbikatları yapılmaktadır. Covid-19 pandemisi süresince tatbikatlar asgari düzeyde personel katılımı ile gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilmiştir. Tatbikatların performansı değerlendirilmekte ve toplantı sonrasında belirlenen aksiyonların takibi yapılmaktadır.

Covid 19 Pandemisi

Almesan, üretimde sürekliliği sağlamanın ön koşulu olarak çalışanların sağlığı ve iş yeri güvenliği için gerekli uygun ortamın oluşturulması düşüncesi ile hareket edilmiştir. Tüm paydaşlarını sağlıklı ve güvende tutmaya öncelik veren Almesan, bu çerçevede pandemi sürecinde de üretimi en verimli, en sağlıklı ve kesintisiz kılacak tüm önlemleri hızlıca hayata geçirmiştir. Öncelikle çalışanlarının sağlığı ve işyeri güvenliği olmak üzere üretimi kesintisiz kılacak önlemleri alırken Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin yönlendirme ve talimatları rehberliğinde hareket edilmiştir.
2020 başında ortaya çıkan küresel pandemi gölgesinde öncelikle çalışanlarının ve iş ortamının sağlığını korumak için tedbirler almış ve bu şartlar altında dahi sürekli iyileştirme ve gelişim çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda Covid 19 pandemisi ile mücadele kapsamında İş Sürekliliği ve Pandemi Planlarını devreye alarak;
 
– Seyreltme politikası ile vardiya değişikliği uygulanmış ve çalışan maruziyeti azaltılmıştır. Bu çalışmalar; servislerde sosyal mesafe uygulaması, vardiya seyreltme, yemekhanede sosyal mesafe uygulaması, soyunma odalarında sosyal mesafe uygulaması, ortak alanlarda sosyal mesafe uygulaması temelinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.
– Sağlık anketleri uygulayarak işyerine riskli veya hasta kişilerin girmesi önlenmiştir.
– Girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü uygulaması sürekli hale getirilmiştir.
– Maske ve dezenfektan dağıtımı düzenli olarak yapılmaktadır.
– Fabrikaya giriş protokolleri belirlenmiş ve girişlerde dezenfeksiyon kabini uygulamasına geçilmiştir.
– Ortak alanların günlük dezenfeksiyonları yapılmakta ve uygulamaların sıklığı arttırılmıştır.
– Uzaktan çalışma prensipleri güncellenmiştir.
– Online eğitim sistemine geçilmiştir.
– Zorunlu eğitimler belirlenen kurallar dâhilinde kontrollü olarak yapılmıştır.
– Ziyaretçi kabul edilmemesi ve toplantıların çevrimiçi plartformlar aracılığı ile yapılması sağlanmıştır.
– Sürekli bilgilendirme ve yönlendirmeler ile çalışanın bilgi ve morali artırılmıştır.
  
İşletme genelinde uygulanan tüm tedbirler tedarikçi ve yüklenicileri de kapsayacak şekilde yürütülmüştür. Bulaş riskini azaltmak için gerekli durumlarda tedarikçi ve yüklenicilerin iş operasyonlarını azaltılırken, ekonomik kayıplarının en az seviyede gerçekleşmesi için birlikte çalışılmıştır.

Covid 19 pandemisi ile kazanılan tecrübe sayesinde acil durum planları, risk değerlemelerinde güncellemeye gidilmiş benzeri durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edileceği, kriz durumlarının nasıl yönetileceği için eylem planları oluşturulmuştur.