Almesan Alüminyum’da Çalışma Hayatı

İşe Alım Süreci

Almesan Alüminyum’da yeni istihdam İnsan Kaynakları Politikasına göre gerçekleştirilir. Başvurular İnsan Kaynakları Bölümünün ön değerlendirmesinden sonra ilgili bölüm sorumlusu ve gereken durumlarda üst yönetim tarafından değerlendirilir. Başvurusu uygun görülmeyenlere İnsan Kaynakları Bölümü tarafından dönüş yapılır. Tüm görüşmelerde Almesan Alüminyum’un itibarını korumak ve karşı tarafa gerekli saygıyı göstermek esastır. ​

İşten ayrılmalarda Almesan Alüminyum’da çalışma hayatını sonlandıranların mağdur olmaması için yasal tüm gereklilikler yerine getirilir. İşten ayrılanlarda ayrılma sebepleri analiz edilerek yapılacak iyileştirmeler için girdi oluşturulur.​​

Ücretlendirmelerde ve çalışma saatlerinde yasal gerekliliklere uyum şarttır. Tüm çalışanlar sosyal güvenceli (SGK) olarak çalıştırılır. Fazla mesaide gönüllülük esastır. Toplu sözleşme kapsamı dışında kalan çalışanların ücret artışlarında ve düzenlemelerinde performans değerlendirmeleri ve benzer sektörlerle yapılan kıyaslama çalışmaları girdi olarak kullanılır. ​​

Toplu sözleşme kapsamı dışında kalan çalışanlar için Almesan Alüminyum Ücret Politikası, ücret ve yan hakların yönetimi, adil, tarafsız, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici ölçütler çerçevesinde düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.​

Ücret Politikasının Ana Hedefleri;​

İş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi-beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması,​

Şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması,​

Şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün bünyemize katılmasıdır.​

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümünün bilgisi dâhilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Almesan Alüminyum çalışanları ile paylaşmaması esastır. ​

İstihdam Profili

Almesan Alüminyum İstihdam Profili ile ilgili bilgiler performans göstergelerinde yer almaktadır. Almesan Alüminyum üretim faaliyetleri geçtiği günden itibaren farklı dönemlerde istihdamla ilgili motive edici ödüller almıştır.​

Fırsat Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele

Almesan İş Yeri Fırsat Eşitliği Bildirgesinde belirtildiği üzere; ​

“Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarının belirlemiş olduğu İş Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uymayı taahhüt eder. Almesan’da hiçbir cinsiyet, inanç, etnik köken vb. dayalı değerlendirme kriteri ve çalışanlar arasında ayrımcılık yoktur. Almesan tüm çalışanlarına işlerinde kendilerini geliştirmeleri için eşit fırsatlar sunmayı taahhüt eder.”​

Çalışanlar arasında cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle farklı davranma ve dışlanma söz konusu değildir. Özellikle, işçiler yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz, tüm çalışanlarımızın kişiliğine onuruna saygı göstermek esasımızdır. Sözlü, fiziksel veya psikolojik tacize izin verilmez, bu tip davranışlarda Etik Kurallar Yönetmeliği ve İç Yönetmeliğe göre hareket edilir.​​

Tüm çalışanlara kendilerini geliştirmeleri ve iletişim kurmaları için eşit haklar ve fırsatlar verilir. Yapılan performans değerlendirmeler çalışan bazında takip edilerek performans düşüşlerinde neden analizi yapılarak, bu sonuçlar kariyer planlamada da girdi olarak kullanılır.​

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme

Almesan Alüminyum’da çalışanların örgütlenmesine karşı bir faaliyet yürütülmez. Almesan Alüminyum ve Türk Metal Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi sözleşme kapsamında yer alan çalışanların hakları ve sorumlulukları için belirleyicidir. ​

Çocuk İşçiliği

Almesan Alüminyum’da çocuk işçi çalıştırılmamakta ve çocuk işçiliği desteklenmemektedir. 15 yaşın altında personel alımı yapılmamaktadır. İşe alımlar esnasında İK ve İdari İşler Bölümü tarafından personelle ilgili resmi evrak incelenerek konu garanti altına alınmaktadır. 15 yaşın altında başvuru olması durumunda başvuru sahibi çocuk İnsan Kaynakları Bölümü tarafından kendisinde olumsuz etki yaratmayacak nezaketle iş kanunu ve Almesan Alüminyum çalışan politikası referans alınarak bilgilendirilir. ​

Çocuk işçiliğine Almesan Alüminyum’da izin verilmediği gibi tedarikçilerinin de aynı koşulları sağlaması temel kuraldır. Çocuk işçi çalıştırılması konusunda belirli aralıklarla tedarikçiler denetime ve araştırmaya tabi tutulurlar. Tedarikçi seçimi ve performans analizi açısından çocuk işçi çalıştırılması denetim sonuçlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Zorla veya Zorunlu Çalıştırma

İş başvuruları gönüllük esasına dayanır. Borç karşılığı çalıştırma, zorla çalıştırma, kaçak işçi çalıştırma, gayri iradi çalıştırma Almesan Alüminyum’da uygulanmaz.
 
Göçmen işçi alınırsa tüm yasalar dikkate alınarak işlem yapılır.
 
Hiçbir çalışan fiziksel ceza baskı veya sözlü tacize maruz bırakılamaz.
 
Çalışma ve mola saatleri yasal gerekliliklere göre ayarlanır. Fazla mesaide gönüllük esastır. Ücretli yıllık izinler de yasalara göre verilir.
 
Hamile çalışanlar için de çalışma saatleri, doktor kontrolleri, doğum izinleri gibi konularda yasal gereklilikler uygulanır.
 
Yeni işe giren çalışanlara hakları sorumlulukları, çalışma saatleri, ücret ve ödeme koşulları dâhil olmak üzere tüm detaylar anlatılır ve sözleşme imzalanır.
 
Almesan Alüminyum’da sezonluk işçi çalıştırılmaz.

Çalışan Memnuniyeti

Almesan Alüminyum’da çalışanların vermiş olduğu geri bildirimler büyük önem
taşımaktadır. Bu konuda çalışanlar her türlü önerilerini öneri kutuları vasıtasıyla
iletebilmektedir. Ayrıca sahada gerçekleştirilen değerlendirme turlarında istasyon
bazında öneriler ve iyileştirme potansiyelleri kaydedilmekte ve verimli olanlar için
eylem planı oluşturulmaktadır.
Yılda bir kez olmak üzere üst yönetimin onayından geçmiş olan anketler oluşturularak
çalışanların memnuniyet durumu hakkında değerlendirme yapılır. Bu anketlerdeki ana
soru başlıkları aşağıdaki gibidir:

– Kariyer geliştirme,
-İletişim,
-Fırsat eşitliği,
-Liderlik,
-Öğrenme ve başarma fırsatı,
-Tanıma,
-Hedef belirleme ve performansın değerlendirilmesi,
-Eğitim ve geliştirme,
-Kuruluşun yönetilmesi,
-İstihdam koşulları,
-Çalışanlara sağlanan tesis ve hizmetler,
-Sağlık ve güvenlik koşulları,
-İş güvencesi,
-Ücret ve ücret dışı ödemeler,
-Çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler,
-Çalışma ortamı