Sosyal Sorumluluk Politikamız


Almesan iç ve dış pazarlardaki güvenilirliğini ve tercih edilen olmayı, sürekli gelişmeyi, çevreye duyarlı olmayı, iş sağlığı - iş güvenliği, bilgi güvenliği, enerji verimliliği ar-ge ve sosyal sorumluklar konusunda önder kuruluş olmayı yönetim politikası olarak benimsemiştir.

Global bir üretici konumunda olan ve bu konumunu her geçen zaman aralığında daha da pekiştirmeyi hedefleyen Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. belirlemiş olduğu vizyon, misyon, politika ve hedefler çerçevesinde;

“ Sadece Üreten Değil, Sosyal Hayatın İçinde Olan Almesan ”

“ Tüm Operasyonlarda Önce İnsan, Önce İş Güvenliği ”

“ Tüm Faaliyetlerimizi Çevreyi Koruyacak Şekilde Gerçekleştirmek “

“ Tüm Ürünlerimizi Global Pazarın Rekabetçi Koşullarına Uygun Optimum Maliyetle ve Müşterinin Talep Ettiği Teknik Yeterlilikle Üretmek ve Zamanında Teslimini Sağlamak ”

“ Almesan’ın En Önemli Rekabet Gücü Olan Bilginin ve Tecrübenin Değerini Bilmek, Doğru İşlemek, Güvenli ve Amacına Uygun Bilgi Yönetimiyle Bilgi Toplumunun Bir Parçası Olmak “

Almesan Ailesinin ortak sloganları olarak belirlenmiştir.

Almesan İş Yeri Fırsat Eşitliği Bildirgesi

Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarının belirlemiş olduğu İş Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uymayı taahhüt eder. Almesan’da hiçbir cinsiyete, inanca, etnik kökene vb. dayalı değerlendirme kriteri ve çalışanlar arasında ayrımcılık yoktur. Almesan tüm çalışanlarına işlerinde kendilerini geliştirmeleri için eşit fırsatlar sunmayı taahhüt eder.

Almesan Sosyal Sorumluluk Politikası

Almesan belirlemiş olduğu bu temel prensipler çerçevesinde sosyal sorumluluk politikalarını da aşağıdaki gibi belirlemiştir.

· Almesan 15 yaşını doldurmayan personel çalıştırmamayı taahhüt eder ve çocuk işçiliğine karşı duruşunu kendi tedarikçilerinin de uygulamasını şart koşar ve belirli zamanlarda denetler. Genç çalışan konusunda usul ve esaslara uygun hareket eder.

· Almesan’da zorla veya gönülsüz personel çalıştırılmaz ve çalışanların kişisel haklarına saygı gösterilir.

· Her sürecin risk analizleri yapılmış olup, gereken tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmış ve sürekliliği sağlanmıştır. Süreçler sürekli denetlenmekte ve iyileştirilmektedir. Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlanmakta ve çalışanların genel sağlık ve güvenliğini ön planda tutan çalışma sistemi benimsenmektedir.

· Almesan’da istihdam, terfi ve işten çıkarmalarda Almesan Fırsat Eşitliği Bildirgesinde de belirtildiği üzere herhangi bir şekilde ayrımcılık söz konusu değildir, çalışanların işi yapabilme becerilerine göre istihdam gerçekleştirilir; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfilerde de bu kriterler ışığında değerlendirme yapılır.

· Almesan’da tüm çalışanların kişiliğine ve onuruna saygı gösterilmekte; sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz, zorlama ve suistimale göz yumulmamaktadır.

· Yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışanların kendilerini temsil edecek temsilciler seçmeleri için gerekli ortam oluşturulmakta ve yasalar çerçevesinde örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmektedir.

· Çalışma saatlerindeki yasal zorunluluklar yerine getirilmekte ve fazla mesaide gönüllük esasına uyulmaktadır.

· Çalışılan tedarikçi firmaların sosyal uygunluk düzeyi değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

· Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsüne karşı gerekli önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır.

· Türkiye Cumhuriyeti yürürlükteki yasalarında belirtilen sosyal sorumlulukla tüm zorunluluklara uyulmakta ve uygulamaların sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.