Almesan Yönetim Sistemi Politikaları


 • Öncelikli olarak, Almesan Alüminyum ‘un tüm faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirlenmiş çerçeve başta olmak üzere ilgili tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygundur. Dünyanın faydasına üretilen ve Almesan Alüminyum ‘un çalışma kapsamına giren her tür fikir ve uygulama Almesan Alüminyum tarafından ayrıca ele alınır. Tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilir, uygulanabilir bir formatta kurumsal kalite sistemine uyumlu hale getirilir.
 • Hedef ve amaçlar oluşturulurken Almesan Alüminyum ‘un kuruluş ilkeleriyle uyumlu olması her zaman ön plandadır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilir ve optimum olması için güncelliği sürekli gözden geçirilmektedir.
 • Almesan Alüminyum ’un ilk ve temel hedefi sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bunu sağlarken diğer paydaşlarıyla da ortak faydaya dayalı sürdürülebilir bir sistemdir.
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti için kaliteli ve teknik açıdan yeterli ürünler birinci önceliktir. Müşteri beklentilerini karşılamak için ar-ge ve inovasyon çalışmalarının da içinde bulunduğu ürün ve üretim uygulamaları doğal gündemin bir parçasıdır.
 • Kurumsal kalite sisteminin sürdürülebilirliği; sistemin iyileştirme potansiyellerinin saptanması ve uygulamalarla desteklenmesi, tüm faaliyet alanlarında bilginin paylaşılması ve kurumsal kalite bilincinin yerleştirilmesi ile sağlanmaktadır.
 • Pazar araştırması, satış, planlama, satın alma, üretim, sevkiyat ve sonrasında gerçekleşen her faaliyetin döngüsel olarak ele alınmasıyla iç müşteri yaklaşımı kurumsal kalite sisteminde yer bulmaktadır.
 • Hataların tespit edilerek düzeltilmesi, verilerin doğru analizi ile önleyici tedbirlerin alınması ve iyileştirmeler yapılması, ilk defada doğruyu üretmek amacımıza hizmet eden yaklaşımlardır. İlk defada doğruyu üretmekle kast edilen Almesan Alüminyumdaki tüm kaynakların verimli kullanımı sağlanması, paydaşlarının katılımı ile optimum düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal şartları sağlayan sürdürülebilir bir üretim ve ürün ağıdır.
 • Çalışanları, Almesan Alüminyum ‘un en önemli paydaşıdır. Tüm çalışanların önerilerini açıklamakta serbest olmaları, bu konuda teşvik edilmeleri, bunları yapabilmeleri için gerekli motivasyon ortamının oluşturulması Almesan Alüminyum ‘un çalışanlarına karşı en önemli sorumluluğudur.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışanların katılımıyla riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler ortadan kaldırılmakta veyahut kabul edilebilir düzeye indirilmektedir. Almesan Alüminyum ‘un çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda güven verici ortam sağlanmaktadır. Bu yapılan çalışmaların tedarikçiler başta olmak üzere diğer paydaşlarla paylaşılması ve bu konuların gündeme alınmasının sağlanması ile bir öncülük görevi yerine getirilmektedir.
 • Eğitim, hem iç hem de dış kaynaklı olmak üzere Almesan Alüminyum ‘un üzerinde önemle durduğu ve kurumsal kalitenin yerleştirilmesi için en önemli araçtır. Kurumsal kalite bilincinin geliştirilmesi, çevre duyarlılığının arttırılması, enerji verimliliğinin gündemdeki yerinin daha da güçlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlanması gibi konuların etkinliği ancak eğitimle sağlanabilir. Bu da belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik bir eğitim programı ile mümkündür.
 • Tüm bunların yapılabilmesi için gereken idari kaynaklar Almesan Alüminyum tarafından sağlanmaktadır.
 • Kurumsal kalite anlayışı ürün güvenliği kavramının yanı sıra çevre, İSG, enerji, sera gazı emisyonları gibi maddeleri de içermektedir. Yatırım kararlarının alınması bu maddelerin tamamı eşit olarak değerlendirilen parametrelerdir. Yeni tesis, üretim hattı, proses ya da malzeme kullanımları esnasında tüm faktörlere etkileri öncelikli olarak analiz edilir.
 • Atıkların kaynağında önlenmesi, eğer mümkün değilse kirliliğin en aza indirilmesi hedefi sürekli olarak gündemde tutulmaktadır.  Bununla birlikte doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulması, yeniden kullanım veya geri kazanım potansiyellerinin değerlendirilmesi de Almesan Alüminyum ‘un gündemindedir.  Hem iç hem de dış uygulamalarda verimli kaynak kullanımı desteklenmektedir.
 • Verimlilik arttırıcı projeler hazırlanırken yenilenebilir enerji kaynak kullanımı, düşük karbon ayak izi ile üretim göz önüne alınmaktadır. Sürdürülebilir bir üretim için geri kazanımlı malzemelerin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji temini önemli parametrelerdir. Almesan Alüminyum da kendi üretim kapsamı içinde yer alan çalışmalarda bu parametreleri değerlendirme ölçütü olarak kullanmaktadır.
 • Tedarikçiler, Almesan Alüminyum ‘un diğer önemli paydaşıdır. Tedarikçi seçim aşamasından başlayarak sağlanan etkin işbirliği,  karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile tarafların tedarikçilerin gelişimine katkı yapmaktadır.
 • Acil durum planları hazırlanarak, doğal afetler dahil olmak üzere, ortaya çıkabilecek her türlü acil durumda Almesan Alüminyum dahil olduğu ekosistemi koruyacak şekilde hazırlıklıdır.